Нищожността на правни сделки

Образувано е тълкувателно дело

Постъпило е искане от Ралица Негенцова – председател на Висшия адвокатски съвет, която на основание чл. 125 ЗСВ е предложила на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на ВКС да постанови тълкувателно решение, поради съществуваща противоречива съдебна практика по смисъла на чл. 124, ал. 1, предл. първо от ЗСВ по следния въпрос: Длъжен ли е съдът служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, или следва да се произнесе по въпроса за нищожността само ако заинтересованата страна е направила съответно възражение за нищожност?Според едното становище „нормите, уреждащи нищожността на сделките, са от императивен характер и за приложението им съдът следи служебно. Според другото – за да се произнесе съдът по въпроса за нищожността, той трябва да е въведен като част от предмета на делото чрез съответно възражение, заявено в преклузивните срокове, или по предявен инцидентен установителен иск.