Обявяване на ГФО за 2021 г.

Срокът за обявяване на Годишните финансови отчети на предприятията за 2021 г. остава до 30 Септември 2022 г.

С въведената промяна в чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2022 г. обявяването на ГФО е освободено от заплащане на такса. Задължението на търгоците следва да бъде извършено в законопредвидените срокове.

Подаването на Годишните финансови отчети може да става само по електронен път, през електронния портал на Агенция по вписванията.

Декларация за липса на осъществявана дейност се подава от субектите в срок до 30.06.2022 г. В случай, че такава декларация в подадена за предходната година, няма задължение за подаване на нова.

Горепосочените срокове са приложими и по отношение на лицата, регистрирани в БУЛСТАТ, които следва да оповестяват финансовите резултати за предходната година чрез публикуване на информация в икономическо издание или интернет.

Адвокатската кантора е на разположение за оказване на съдействие.