Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

Прекратяване на трудов договор поради липса на образование и квалификация

ВКС изясни протворечия с Тълкувателно решение № 4/2017 г.

Вчера ОСГК на ВКС постанови Тълкувателно решение № 4/2017 г. по тълк. д. № 4/2017 г., с което върховните съдии изясняват един противоречив въпрос свързан с прекратяването на трудовото правоотношение, поради липса на образование и квалификация, на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от КТ и правят ясно разграничение между хипотезите по двете точки от горепосочената разпоредба.

До момента практиката на съдилищата по въпросите за прекратяването на трудовото правоотношение на горепосочените основания беше изключително противоречива, което водеше до постановяване на различни съдебни решение по дела с идентична фактическа обстановка.

Едни съдебни състави приемаха, че двете основания за уволнение /по т. 6 и т.11 на чл. 328, ал. 1 КТ/ предвиждат промяна на изискванията за заемане на определена длъжност след като е възникнало трудовото правоотношение, но в хипотезата на чл.328, ал.1, т.6 КТ промяната се отнася до изискванията за образование и квалификация, а по чл.328, ал.1, т.11 КТ – всички останали изисквания, необходими за изпълнение на трудовата функция.

Други състави приемаха, че двете основания за уволнение с едностранно предизвестие от работодателя по чл.328, ал.1, т.6 и т.11 КТ уреждат възможността за прекратяване на трудовия договор с работник, който не отговаря на изискванията за заемане на определена длъжност, но в зависимост от това дали трудовият договор е сключен при начално несъответствие с изискванията за заемане на длъжността или тези изисквания са променени впоследствие.

            В новоприетото тълкувателно решение върховните съдии приемат, че и двете прекратителни основания касаят единствено хипотези, при които обстоятелствата за прекратяване на трудовото правоотношение са възникнали след сключване на трудовия договор. Съдиите стигат до този извод, тъй като приемат, че сключването на трудов договор, при който работодателят е  наясно още преди сключването му, че служителят не притежава необходимите  образование или професионална квалификация за изпълняваната работа и последващо уволнение на това основание би представлявало злоупотреба с право от страна на работодателя и нарушение на основни конституционни принципи. В този смисъл върховните съдии се обединяват около позицията, че разграничението между хипотезите на т. 6 и т. 11 не произтича от момента на сключване на трудовия договор. Основанието по чл.328, ал.1, т.6 от Кодекса на труда, за прекратяване на трудовия договор представлява нов юридически факт, който може да настъпи само при валидно сключен трудов договор.

            На следващо място съдиите приемат, че когато изискванията за образование или професионална квалификация за съответната длъжност са били определени преди момента на сключване на трудовия договор и същите са въведени от работодателя /а не от нормативно изискване/ и трудовият договор е бил сключен, въпреки че служителят не е притежавал необходимата квалификация, то не са налице основания за прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. В правото на всеки работодател е да определи съответните изисквания за всяка от откритите в предприятието длъжности стига същите да не противоречат на нормативните такива. В случаите когато работодателят сключи трудов договор със служител, за който предварително е известно, че не разполага с въведените от работодателя квалификация или образование, последващото прекратяване на правоотношението на основание липсата на тези качества у служителя е недопустимо. Подобно тълкуване на правната норма е логично и обосновано, тъй като обратното би довело до неоправдано предимство за работодателя, което ще му даде възможност да прекрати трудовия договор със служителя във всеки един момент, въпреки че при сключването му работодателя е бил наясно с липсата на изискуемите качества у служителя.

            Не така стоят нещата, когато съответното изискване за образование или квалификация е въведено с нормативен акт. Върховните съдии приемат, че когато при сключването на трудовия договор работникът или служителят не отговаря на въведените с нормативен акт изисквания за образование или професионална квалификация за изпълняваната работа, то работодателят може да прекрати трудовото правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ. В тези случаи работодателят може да поиска трудовият договор да бъде обявен за недействителен с иск по чл.74 КТ. Докато не бъде обявена недействителността на трудовия договор с влязло в сила решение на съда съгласно чл.74, ал.2 КТ ще е налице действително правоотношение, което може да бъде прекратено от работодателя на всяко едно от изчерпателно изброените основания за прекратяването му, включително на основание чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ.

            С тълкувателното решение върховните съдии също така правят ясно разграничение по отношение на разликите между разпоредбата на т. 6 и т. 11. Върховните магистрати приемат, че разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ има предвид промяна на всякакви други изисквания, но не и на тези за образование и професионална квалификация, тъй като по отношение на тях съществува разпоредбата на чл.328, ал.1, т.6 КТ.

            В последната т. 3 от тълкувателното решение е прието, че В заповедта за прекратяване на трудов договор на основание чл.328, ал.1, т.5 КТ работодателят е длъжен да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата чрез изброяването им или като посочи начина, по който работникът се справя с възложената работа. Така приетото е с оглед гарантиране и осигуряване на възможност на служителя да се защити в максимална степен от евентуално незаконосъобразно уволнение. Според върховните съдии в заповедта за уволнение на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ следва да се посочат конкретните липсващи качества за изпълнение на работата, които служителят не притежава и са станали основание за уволнението. С посочването им служителят би имал възможност при евентуално оспорване на уволнението в исково производство да изложи всички факти и обстоятелства, които сочат, че служителят притежава необходимите качества и съответно не са налице предпоставки за неговото уволнението на това основание.