Закона за домашното насилие

Министерски съвет готви нови промени в Закона за домашното насилие

В проекта на мотиви към новия ЗИД е посочено, че промените се правят във връзка с препоръки на Комитета за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW). Още се сочи, че в българското законодателство следва
да бъдат регламентирани конкретни мерки в областта на превенцията, базите данни и координацията между държавните институции и организациите на гражданското общество,
които осъществяват дейност в тази насока, мониторинг, както и мерки в сферата на международното сътрудничество.

Идентифицирани са следните проблеми/рискове:
 Липса на достатъчно надеждна, ефективна защита и гаранция за опазване на живота, здравето и правата на лицата в риск от домашно насилие;
 Наличие на различни институции с функции в областта на домашното насилие без ефективна координация помежду им, респ. липса на координационен механизъм, който да гарантира надеждна, навременна и адекватна превенция и защита от домашното насилие от съответните компетентни органи;
 Липса на официална статистика, обобщена база данни и системно събиране на пълна и всеобхватна статистически информация за домашно насилие и различните му
форми с цел провеждане на проучвания за причините и размера на насилието над жени и домашното насилие и формиране на политики;
 Липса на единен национален орган, който да е отговорен за формулирането, прилагането и оценката на политиките и координацията на действията на органите по превенция и противодействие на домашното насилие.

Обществените консултации продължават до 27.01.2021 г.

Повече можете да разберете тук