Закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата

С Разпореждане от 17.12.2019г. на Гражданската колегия на ВКС бе образувано тълкувателно дело № 5/2019г. на ОСГК, при определена комисия в състав съдия Светла Бояджиева, съдия Мария Иванова и съдия Марио Първанов.
Въпросът, който ще бъде обект на тълкуване и по отношение на който към момента съществува противоречива съдебна практика, е следният:
„Кога е налице закриване на част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и какво правно значение имат тези три форми за правото, съответно за задължението на работодателя да извърши подбор, когато се преустановява осъществяването на някоя дейност и когато същата дейност продължава да се осъществява в същото или в друго населено място?“
Конкретният повод е делото на уволнена банкова служителка след сделката между „Юробанк“ и „Алфа Банк“.
Необходимостта от приемането на тълкувателно решение по горепосочените въпроси се състои в противоречивото решаване на въпросите относно трите форми: закриване част от предприятието, вътрешна реорганизация и съкращение на щата и необходимостта от извършване на подбор от работодателя.
В едни решения се приема, че закриване на предприятието е налице, когато дейността на същото се преустановява напълно, като в случая не става въпрос за формите на преобразуване като сливане, вливане, отделяне, разделяне, които от своя страна представляват единствено реорганизация на дейността./решение № 526/30.06.2010 на ВКС, III ГО по гр.д. № 1643/2009, решение №271/14.05.2010, ВКС, ІV ГО по гр.д. № 4556/2008 г., решение № 653/25.10.2010 на ВКС, III ГО по гр.д. № 1854/2009г./ Приема се, че в случая на закриване на предприятието по смисъла, изяснен по-горе, подборът нито е задължителен, нито е възможен.
В други решения се приема, че в хипотезата на закриване на част от предприятието, и по-специално, на структурно обособено звено работодателят е длъжен да извърши подбор, ако в оставащите структурни звена на предприятието съществуват длъжности за същите или несъществени отличаващи се трудови функции. /решение № 211/14.08.2014 на ВКС, IV ГО по гр.д. № 4441/2013 и решение по чл. 290 ГПК № 100/05.04.2011 на ВКС, IV ГО по гр.д. №701/2009г., решение № 179/20.10.2015 на ВКС, III ГО по гр.д. № 5408/2015г./
В решение № 574/15.10.2010 на ВКС, III ГО по гр.д. № 1753/2009, постановено по правния въпрос: „за наличието на реално осъществено закриване на част от предприятието, при положение, че е закрита 90% от дейността на отделението и е премахнат изцяло щата на това структурно звено“ е прието, че закриване на част от предприятието има не само при пълното преустановяване на дейността му, а и тогава, когато основната дейност на закритата част няма да се осъществява занапред и работодателят не се нуждае повече от работната сила, която е била ангажирана за извършването й.
В решение № 28/02.04.2019 на ВКС, III ГО по гр.д. № 3055/2018г., както и в редица други, е прието, че при закриване на част от предприятието работодателят има право, но не е длъжен да извърши подбор съгласно ТР № 3/2011 от 16.01.2012, ВКС, ОСГК/
Именно във връзка с преодоляване тези противоречия е образувано тълк. д. № 5/2019г.